Các projects chính trong OpenStack

June 04, 2018

Các Projects chính của OpenStack trong việc xây dựng hệ thống Public Cloud, Private Cloud cung cấp IaaS cho khách hàng...

OpenInfaDay - Cloud with OpenStack in VietNam

September 04, 2018

Team Cloud của MediTech JSC tham gia sự kiến OpenInfa Day VietNam, một hội thảo về mã nguồn mở liên quan tới Openstack. MediTech tham gia với tư cách là nhà tài trợ, đơn vị phát triển, triển khai hệ thống Public Cloud, Private Cloud trên nền tảng OpenStack tại Việt Nam.

Private Cloud with Openstack

May 15, 2017

MediTech triển khai hệ thống Private Cloud trên nền tảng Openstack - Mitaka cho một telecom lớn tại Việt Nam với số lượng 02 Site ở HN và HCM.

Please reload